Category Archives: בטיחות

תכנית לניהול הבטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, מחייבות את המחזיק מקום העבודה לכתוב תכנית שיטתית פרואקטיבית...

הדרכות בטיחות

מבחינה סטטיסטית, הגורם האנושי הינו הגורם השכיח ביותר להתרחשות תאונת עבודה. על מנת לצמצם את הסבירות להתרחשות תאונה...

סקרי סיכונים ומפגעים

במקומות עבודה מתקיימים תהליכים ובהם סיכונים המצריכים נקיטת פעולות בקרה (מניעה) למזעור רמת הסיכון, על מנת לצמצם את...

שירותי ממונה בטיחות

סעיף 4 שבתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996, מחייב את המחזיק במקום העבודה למנות ממונה...

דילוג לתוכן