תכנית לניהול הבטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, מחייבות את המחזיק מקום העבודה לכתוב תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה הכוללת 10 פרקים.

התכנית תיכתב על ידי אדם שהוסמך ואושר לכך על ידי מפקח עבודה ראשי.

במעמד כתיבת התכנית, קיים צורך בהגעה למקום העבודה על מנת לבחון את התהליכים המבוצעים לצורך הערכת רמת הסיכון והסבירות להתרחשות תאונת עבודה.

על מנת למנוע זאת, מוצעות פעולות בקרה (מניעה) שמטרתן למזער את הסבירות ולעיתים את החומרה ובכך לצמצם את התוצאה המתקבלת בעת קרות התאונה.

נוסף על כך – ציוד, מכשור, רישיונות, הסמכות ועובדים הנדרשים בפיקוח רפואי תעסוקתי רשומים גם כן במסגרת התכנית, על מנת להיות במעקב על הנעשה במקום העבודה ולמנוע מצב של אי-עמידה בהוראות הדין.

כתיבת תכנית לניהול הבטיחות כנדרש בתקנות שצוינו לעיל, הינו שירות הניתן על ידינו ומבוצע בצורה יסודית, מקצועית ואיכותית.

דילוג לתוכן